ปัญญาประดิษฐ์คือนวตกรรมไอทีที่สำคัญในศตวรรษนี้

โลกในศตวรรษที่ 21 นี้ นวตกรรมทางด้านไอทีที่สำคัญคือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์คือความฉลาดของเครื่องจักร ซึ่งแตกต่างจากความฉลาดตามธรรมชาติที่มนุษย์และสัตว์ ซึ่งจะมีสติและอารมณ์เป็นองค์ประกอบร่วมอยู่ด้วย ขอบคุณภาพปกประกอบจาก INNEREYE              นอกจากนี้คำว่าปัญญาประดิษฐ์ยังแบ่งระดับความฉลาดออกเป็น 2 ระดับคือ ปัญญาประดิษฐ์โดยทั่วไป หรือ AGI (Artificial General Intelligence) ในขณะที่ความพยายามที่จะเลียนแบบปัญญาธรรมชาติของมนุษย์ เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ทางชีวภาพ หรือ ABI (Artificial Biological Intelligence)              ในความหมายในระดับสูงของ AI ให้คำอธิบายสาขาวิชานี้ว่าเป็นการพัฒนา “ตัวแทนอัจฉริยะ” (Intelligence Agent) หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมของมันและดำเนินการต่างๆเพื่อการบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ             คำว่า “ปัญญาประดิษฐ์” มักใช้เพื่ออธิบายระบบไอทีของเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ ที่เลียนแบบความสามารถทางด้าน “ความรู้ความเข้าใจ” ที่เชื่อมโยงกับจิตใจมนุษย์เช่น “การเรียนรู้” และ “การแก้ปัญหา” ขอบคุณภาพประกอบจาก COCONET ปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันคือระบบไอทีอัจฉริยะ             ดังนั้นปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์จึงหมายถึง ความสามารถทางไอทีของเครื่องจักรระดับสูงซึ่งรวมถึงความสำเร็จในการเข้าใจคำพูดของมนุษย์ การแข่งขันในระดับสูงสุดในระบบเกมเชิงกลยุทธ์ เช่น […]