Business Intelligence โปรแกรมที่จะช่วยให้การสรุปข้อมูลในเชิงธุรกิจนั้นง่ายขึ้น

ในหลายๆองค์กร อาจจะรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วกับโปรแกรมที่จะสามารถรวบรวมข้อมูลและสรุปผลให้ออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สื่อสารได้สะดวกชัดเจน และมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่ง BI เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่สามารถทำงานได้คล้ายๆกับ MS Excel เลย แต่มีความสามารถที่จะแสดงผลเป็นแบบแผนภูมิภาพหรือกราฟได้ละเอียดและครอบคลุมกว่า โปรแกรม MS Excel รวมไปถึงยังมีฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายที่รองรับผู้ใช้งานตอบโจทย์เป็นอย่างมากในเชิงธุรกิจ BI หรือ Business Intelligence เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูล และแปลผลมาในรูปแบบของสารสนเทศพร้อมนำเสนอแผนภาพธุรกิจให้เข้าใจในรูปแบบของแผนภูมิภาพหรือกราฟเพื่อความเข้าใจที่ง่ายและไม่ซับซ้อนส่วนมากจะรู้จักกันในชื่อของ Power BI นั่นเอง รายละเอียดเกี่ยวกับ Business Intelligence กระบวนการทำ Business Intelligence นั้นจะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสามารถดึงข้อมูลมาได้จากหลายแหล่งเช่น ฐานข้อมูลของบริษัท จากไฟล์ต่างๆหรือรวมไปถึงบนเว็บไซต์ จากนั้นนำมาสร้างเป็นโมเดลข้อมูลเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์โดยขั้นตอนนี้เครื่องมือจะช่วยย่อยข้อมูลให้สามารถวิเคราะห์ผลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อาจจะสรุปมาในรูปแบบของแผนภูมิต่างๆที่จะสามารถเห็นถึงภาพรวมธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาใช้งาน ส่วนมากจะใช้ในรูปแบบของแผนภาพ และกราฟข้อมูล ซึ่งจะเห็นความแตกต่างของผลกำไรหรือขาดทุนได้อย่างชัดเจน โดยเครื่องมือนี้มีความสามารถที่จะกรองข้อมูลให้สามารถเลือกดูผลตามช่วงเวลาได้ เช่น กรองดูยอดขายรายปี กรองรายชื่อสมาชิก รวมไปถึงผลกำไรและขาดทุนในแต่ละไตรมาสได้เช่นกัน การรายงานผลหรือสรุปข้อมูลเช่นนี้จะช่วยในการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในส่วนของความสามารถในการรับข้อมูลได้นั้น จะแตกต่างจาก Excel ที่รับข้อมูลได้เพียง 1,048,576 แถว […]